חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

IFPSM CODE OF CONDUCT Guide to Procurement and Supply Management Ethics

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

א.  כללי

 להלן תקנון המאגד את כללי ההתנהגות וההסכמות הנהוגים בקבוצת הייעוץ הדיגיטליות המופעלות והמנוהלות מטעם ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה  

הקבוצות הינן אפיק תקשורת הנועד לספק מידע ייעוץ ותכנים למי שיבחר להירשם  

ההרשמה לקבוצות מהווה ההסכמה לשימוש במידע ובנתונים של הנירשם  לרבות קבלת דבר פרסומת וחומר שיווקי בדיוור ישיר.

הצפייה והשימוש בקבוצות כפופים לכל הוראות התקנון והדין המשתמש בקבוצות מאשר בעשותו כן כי הוא קרא את כל הוראות התקנון (על צרופותיו) והוא מסכים להן ומתחייב למלא את כל האמור בו.

מובהר כי תנאי השימוש חלים על כל צפיה ו/או שימוש בקבוצות, בין באמצעות טלפון סלולארי ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר (כגון, טאבלטים, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות תקנון זה ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם או בנוסף להם להסדרת תנאי השימוש בקבוצות. המשתמשים מתבקשים לפנות לעמוד זה מעת לעת על מנת לקרוא את תנאי השימוש המעודכנים.

 האמור בתנאי השימוש כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין, ולהיפך.

 הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחות המשתמשים בלבד.

מובהר כי גם אם ייקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת כי תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה אינו בר-אכיפה או אינו חוקי, ימשיכו התנאים האחרים לחול במלואם.

ב.  שינויים בקבוצות והגבלת/ הפסקת שירות

מובהר כי הארגון רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עתו ללא צורך בהודעה מוקדמת כלשהי:

10.1   לחסום ו/או להגביל את הצפיה ו/או השימוש בקבוצות ו/או בכל חלק מהם בכל אופן שתבחר, לרבות התניית הצפיה ו/או השימוש כאמור בהליך הרשמה מסוים מראש (הכולל למשל מסירת פרטים מזהים ספציפיים של המשתמש) ו/או מנוי ו/או כל תנאי ו/או הליך אחר שתמצא לנכון.

10.2  למנוע ממי מהמשתמשים את ההרשמה לקבוצות (ככל שנדרשת) ו/או השימוש בקבוצות הניתנים במסגרתם ו/או באיזה חלק מהם ו/או להגבילם, לרבות חסימתם ו/או הוצאתם מהקבוצות.

10.3 להפסיק את הפעלת קבוצות (בין באופן זמני ובין לצמיתות).

10.4  להוציא משתמש מחוץ לקבוצת.

מובהר כי האמור לעיל הינו בנוסף לכל זכות המוקנית לארגון בתקנון זה ו/או מכח הדין.

ג. תוכן קבוצות

הקבוצת הינן קבוצות המבוססות על שימוש באפליקצייות  יכול ויכילו מידע ושירותים הקשורים למוצריו ופעילותו של הארגון  ותחומים המשיקים/ קשורים לפעילות זו ו והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של הארגון.

מודגש כי כל המידע והנתונים המופיעים בקבוצתו נכללים בו לנוחות המשתמשים ולהעשרתם בלבד ואין בהם בשום אופן כדי תחליף לייעוץ של אנשי מקצוע, המשתמשים מסכימים לאמור לעיל ומאשרים כי לא תהיינה להם כל טענות ו/או דרישות בקשר עם האמור.

הארגון אינו נושא באחריות כלשהי בגין ו/או בקשר עם תוכן קבוצות ו/או השימוש בו בהקשר לנכונות תוכן קבוצות ו/או דיוקו ו/או עדכניותו ו/או התאמתו למשתמש של מידע ו/או נתון ו/או המלצה ו/או הצעה כלשהם הכלולים בו (לרבות מידע הכלול ב"תוכני גולשים", כהגדרתם להלן, ו/או פרסומים ו/או מקורות חיצוניים אשר הקבוצות מכילים קישור אליהם, ככל שקיימים, וכל מידע ו/או פרט ו/או נתון הכלול בקבוצות באופן כלשהו ו/או נובע ממנו ו/או הטבות מצד גופים מסחריים אחרים המופיעות הקבוצות).

הארגון רשאי לכלול במסגרת הקבוצות ו/או לאפשר הכללתם של פרסומים ו/או הצעות ו/או הטבות של צדדים שלישיים וכן קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 10 לעיל מובהר כי הארגון אינו נושא באחריות כלשהי בקשר עם פרסומים ו/או הצעות ו/או הטבות ו/או קישורים אלה ויחולו עליהם הוראות פרק ו' להלן.

ד. מאגר מידע       

כאמור, ההרשמה לקבוצות מהווה הרשמה גם למאגר המידע של הארגון ובאמצעותו יתאפשר למשתמש החבר במועדון ליהנות בתקופת החברות מהטבות שונות אשר יוצעו על ידי הארגון  ו/או צדדים שלישיים אחרים, הכל בתנאים שיפורסמו מעת לעת על ידי החברה על פי שיקול דעתו הבלעדי. עם מילוי הפרטים לטובת הרשמה לקבוצות, כאמור לעיל, המשתמש מסכים להכנסת פרטיו למאגר המידע של הארגון ומסכים לכך שהארגון, יעשה שימוש בפרטים שלו בהתאם להוראות הדין ולקבל דברי פרסומת, הצעות להשתתפות במחקרים ו/או תכנים אחרים בדיוור ישיר לרבות באמצעות דואר.

ה. תכני גולשים

במסגרת השתתפות בקבוצות יתאפשר למשתמשים להביע דעה ו/או להגיב ו/או לענות על שאלות וסקרים ו/או להציג שאלות ו/או להעלות ו/או לפרסם מידע וכן להשתתף בכל אופן שהוא (להלן – "תכני גולשים").

מובהר כי הארגון אינו אחראי לכלול בתכני הגולשים (לרבות אמיתותם, אמינותם, עדכנותם וכיו"ב) וכי האמור בהם אינו מבטא את עמדתו. כן מובהר כי אין בפרסומם של תכני הגולשים במסגרת קבוצות ו/או באי פרסומם ו/או באי הסרתם מן קבוצות כדי להטיל על הארגון אחריות כלשהי בגינם.

משתמש המעלה או מפרסם תוכן גולשים מטעמו בקבוצות בכל דרך שהיא, מצהיר כי הוא הבעלים של מלוא הזכויות בו ובתוכנו ובכל הצרופות מטעמו (לרבות תמונה, צילום, איור וכיו"ב) או שהוא מחזיק בהרשאה כדין מבעל הזכויות לעשות בו כל שימוש ולהקנות בו כל זכות, וכי אין בפרסום תוכן הגולשים מטעמו ו/או השימוש בו כדי להפר ו/או לפגוע בזכויות קנין רוחני או זכויות אחרות כלשהן של צד שלישי.

משתמש כאמור מוותר על כל זכות שיש לו בתוכן הגולשים שהועלה/ הועבר מטעמו ומסכים לכך הארגון יהיה רשאי להשתמש בתוכן כאמור ובכל רעיון ו/או ידע ו/או מידע הכלול בו ו/או נובע ממנו בכל אופן שתבחר ולכל מטרה שהיא, לרבות שימוש מסחרי, וכן להעתיקו, להפיצו ולפרסמו בכל אמצעי ובכל אופן שתבחר (בין בארץ בין בחו"ל), בין בעצמה ובין באמצעות הרשאה לאחרים, והכל מבלי הגבלה בזמן וללא תמורה.

הארגון נוקט באמצעי אבטחת מידע לאבטחת המידע הכלול בקבוצות ו/או אשר הועבר במסגרתו אולם על אף האמור ייתכן כי יהיו כשלים באבטחת המידע הנ"ל (כגון יירוט, גישה בלתי מורשית וכו'). הארגון אינו מתחייב לאבטחה מוחלטת של המידע הכלול בקבוצות ו/או מידע שהועבר על ידי משתמשים במסגרת ו/או לצורך השימוש בו (כגון מידע הכלול בתכני גולשים, פרטי משתמשים שנמסרו במסגרת הליך הרשמה בקבוצות, וכיו"ב).

בהעלאת תוכן גולשים לקבוצות ו על ידי משתמש ו/או מסירת מידע או נתונים כלשהם על ידו במסגרת השימוש בקבוצות הוא מאשר כי האמור לעיל ידוע לו וכי לא תהינה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי הארגון בגין האמור.

המשתמש מתחייב שלא לפרסם ו/או להעלות ו/או להציג בקבוצות בכל דרך שהיא ובכל מסגרת שהיא כל מידע ו/או עמדה ו/או תוכנה ו/או תוכן כלשהו (לרבות תמונה, צילום, איור וכיו"ב) שהינו שקרי ו/או פוגעני ו/או מטעה ו/או מהווה פגיעה ברגשות הציבור או אמונותיו ו/או שיש בו או בפרסומו כדי להוות לשון הרע ו/או שהוא או פרסומו מנוגדים לדין ו/או מעודדים לפעול בניגוד לדין ו/או שלא ראוי לפרסמו מכל סיבה שהיא (כגון תוכן בעל אופי מיני, תוכן גזעני, דברי הסתה, איומים וכיו"ב) וכן שלא להעלות דברי פרסומת שאינם של הארגון. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב המשתמש שלא להעלות לקבוצות כל מידע ו/או תוכנה ו/או תוכן שפרסומו על ידו מהווה הפרה של זכויות יוצרים או זכויות אחרות כלשהן של צד שלישי (לרבות הזכות לפרטיות). המשתמשים נושאים באחריות הבלעדית בגין תוכן שהועלה על ידם ו/או מטעמם לקבוצות.

למען הסר ספק מובהר כי המשתמשים אינם רשאים לעשות שימוש בתכני גולשים המפורסמים בקבוצות, אף אם הם חשופים לצפייתם, אלא אם כן ניתנה הסכמת הארגון לכך מראש ובכתב.

ו.  קישורים ופרסומים בקבוצות

הקבוצת עשויות להכיל קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים ברשת האינטרנט לנוחות המשתמשים. מובהר כי הארגון אינו שולט או מפקח על התכנים באתרים הנ"ל ו/או על השימוש באותם אתרים (לרבות על תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם) ולפיכך אין הוא נושא  בכל אחריות בקשר עם התכנים ו/או השימוש באתרים הנ"ל. העובדה שקבוצות מקשרות לתכנים אלה אינן מעידה על הסכמתו של הארגון לתוכנם ואינן מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, נהלי הגנת הפרטיות שלהם ו/או כל היבט אחר בקשר עם האמור ואין היא מטילה על הארגון אחריות כלשהי בגינם.

כמו כן, הארגון אינו מתחייב כי הקישורים שימצאו בקבוצות יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

.

אין לקשר בין הקבוצות לכל אתר המכיל תכנים הפוגעים ברגשות הציבור ו/או אמונותיו ו/או שהם או פרסומם מנוגדים לדין או מעודדים פעילות המנוגדת לדין (כגון תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המהווים לשון הרע, תכנים המכילים איומים וכיו"ב).

ח.  השימוש בקבוצות

אין לעשות שימוש בקבוצות למטרות מסחריות, אלא אם נתקבל אישור מהארגון מראש ובכתב.

אין לעשות שימוש בקבוצות למטרות בלתי חוקיות (לרבות במסגרת העלאת תוכן גולשים באופן המנוגד להוראות תקנון זה).

אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להעביר לאחר ו/או לשדר ו/או לפרסם את התוכן של קבוצת ו/או כל חלק מהם. אין להשתמש בתכני הקבוצות ו/או לאפשר לאחרים להשתמש בהם, למעט למטרה שלשמה הם הועלו לקבוצות.

ט. הדין החל וסמכות שיפוט

הדין החל על ובקשר לתנאי שימוש אלו והשימוש בקבוצות הינו הדין הישראלי בלבד (בין אם השימוש בקבוצות נעשה בישראל ובין בחו"ל).

סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תנאי השימוש והשימוש בקבוצות מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.

דילוג לתוכן