תקנון תחרות סטארט-אפים של ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל

תנאים כלליים

ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל (להלן: "עורך התחרות") מכריז על תחרות בין עסקים ומיזמים (להלן: "המתחרים"), לבחירת המיזם המצטיין (להלן: "הזוכה בתחרות").

ההשתתפות בתחרות כפופה לתנאי הסף והקריטריונים כהגדרתם להלן, ובחירת המתחרים בתחרות והזוכים בתחרות ו/או דירוגם תהיה על פי שיקול דעתו הבלעדי של עורך התחרות, ו/או השופטים שמונו מטעמו לצורך שיפוט בתחרות. מובהר כי עורך התחרות ו/או השופטים לא יהיו חייבים לנמק את החלטתם בנוגע לתהליך הבחירה של המתחרים ו/או הזוכים בתחרות ו/או כל החלטה אחרת על פי התקנון, ולא ניתן יהיה לערער על החלטתם.

פרטי התחרות וכלליה יהיו כמפורט בתקנון זה. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון ובין כל פרסום אחר מכל סוג שהוא, הוראות תקנון זה יהיו הקובעות.

עורך התחרות יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לפרסם בכל אמצעי שהוא, מקוונים ושאינם מקוונים, פרטים לגבי התחרות. ההחלטה על תוכן מודעות התחרות תתקבל על ידי עורך התחרות לפי שיקול דעתו.

התחרות וכל שלב בה יחלו ויסתיימו במועדים אשר יקבעו על ידי עורך התחרות. לעורך התחרות הזכות לדחות ו/או להקדים מועדו של כל שלב בתחרות. לעורך התחרות הזכות להפסיק את התחרות – כולה או כל שלב שבה – בכל עת, ובלבד שתפורסם על כך הודעה באתר. לעורך התחרות הזכות לשנות את כללי התחרות, לרבות, אך לא רק, שלבי התחרות, כפי שנקבעו בתקנון זה, ובלבד שתפורסם על כך הודעה מראש באתר.

ההשתתפות בתחרות על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של המתחרים בתחרות. עורך התחרות, השופטים, נותני חסות, ומי מטעמם, לרבות אך לא רק עובדים ומנהלים, לא יישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג כלשהו, אשר ייגרם למי מהמתחרים עקב ו/או בקשר עם השתתפותם ו/או אי השתתפותם בתחרות ו/או בשלב כלשהו בתחרות.
מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה שבו מעשה או מחדל, תקלה, פגיעה או רשלנות של מתחרה בתחרות או מי מטעמו מנעה ממנו להשתתף בתחרות ו/או בכל שלב בה, יהיו עורך התחרות ו/או מי מטעמם פטורים מאחריות לכל נזק כאמור.

עובדי ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל ובני משפחותיהם אינם רשאים להשתתף בתחרות. "בן משפחה" הנו בן/בת-זוג, הורה, ילד/ה, אח או אחות.

עורך התחרות יהיה רשאי לפסול השתתפותו של מתחרה, אם יחליט כך.

תקנון זה יהיה מצוי לעיונו של כל דורש באתר עורך התחרות.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי דינו של תקנון זה ודינה של תחרות זו כדין חוזה. כל הכרעה בכל החלטה שתתקבל במסגרת התחרות, לא תהיה נושא לדיון בבית משפט. כל מתחרה ומשתתף בתחרות מוחזק כמי שמודע לאמור בסעיף זה, ולא תוכל להישמע כל טענה בעניין זה ולרבות טענה לתחולת דין ספציפי אחר דוגמת דיני המכרזים.
המתחרה בתחרות מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את עורך התחרות ו/או כל מי וכן את השופטים, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לתחרות ולתוצאותיה.

המתחרה בתחרות מתחייב לפצות ולשפות את עורך התחרות ו/או נותן החסות, עובדיהם, מנהליהם ומי מטעם הנ"ל וכן את השופטים (להלן: "מקבלי השיפוי"), מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה, לרבות הוצאות משפט, שכ"ט עו"ד ומע"מ של המתחרה ו/או צדדים שלישיים כלפי מי ממקבלי השיפוי, אם הפר או לא קיים במעשה ו/או במחדל ,במישרין ו/או בעקיפין תנאי תקנון זה ו/או את מדיניות הפרטיות של ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל.

תנאי התחרות

עורך התחרות ו/או מי מטעמו יפרסמו את קיום התחרות באמצעי המדיה המקוונים והלא מקוונים ו/או באתר, לפי שיקול דעתם, ויקראו למתחרים לקחת חלק בתחרות ולחילופין יפנו לחברות ו/או מיזמים ,על מנת לעניין אותם בהשתתפות בתחרות.

ההרשמה לתחרות תהיה באתר התחרות בלבד, באתר התחרות: https://www.iplma.org.il.

מתחרים שטופסי ההשתתפות שלהם לא יוגשו לעורך התחרות באופן מלא ותקין באמצעות אתר התחרות במהלך תקופת הרישום לא יוכלו לקחת חלק ולהשתתף בתחרות ולעורך התחרות לא תהיה כל אחריות בגין אי קליטה של פרטי המשתתפים כאמור.

קריטריונים

בתחרות ישתתפו רק עסקי הזנק/ טכנולוגיה שעונות לקריטריונים הבאים במצטבר להלן:
• פיתוח מוצר (תוכנה או מוצר מוחשי) חדשני, פורץ דרך בתחום הרכש או הלוגיסטיקה , באחד מהתחומים הר"מ:
▪ יכולת למדידת תפוקות ויעילות בעבודת הרכש.
▪ טכנולוגיות ומערכות לניבוי וייעול שרשרת האספקה בעולם כאוטי.
▪ טכנולוגיות לקידום תהליכי e-commerce B2B
▪ טכנולוגיות חדשות בתחומי הרובוטיקה ב INTRALOGISTICS
▪ טכנולוגיות בתחומי ההפצה הלוגיסטית וה Last-Mile
▪ אמצעי הדרכה ומצוינות בתחומי ההשכלה הלוגיסטית
▪ טכנולוגיות חדשות בתחומי הלוגיסטיקה של הנמלים והמסופים הימיים והאוויריים.
▪ טכנולוגיות לוגיסטיות התומכות בטיפול במשבר הקורונה על נגזרותיו.
▪ טכנולוגיות להקמת מרכזים לוגיסטיים ומחסנים.
▪ תוכנות/שיטות לתכנון אדריכלי של מרכזים ומחסנים לוגיסטיים.
▪ טכנולוגיות לצמצום ומניעת אובדן בשרשרת האספקה.
▪ אופטימיזציה חדשנית לקביעת רמות מלאי.
▪ טכנולוגיות ומוצרי אריזות לוגיסטיות מתקדמות .
▪ אופטימיזציית צריכת דלקים/ פליטת CO2 בלוגיסטיקה.
▪ שיטות אחסון וליקוט מתקדמות .
▪ מעקב ובקרה אחר משלוחים ימיים/אוויריים/יבשתיים.
▪ סימון גלוי/סמוי של משלוחים רגישים.
▪ מערכות המשפרות את התממשקות הרכש בראיה פנים ארגונית.
▪ טכנולוגיה המסייעת להקטנה/ צמצום הוצאות או העלאת הרווחיות בעולם הרכש או הלוגיסטיקה.
▪ MODULAR PAYMENT VAT & Customs duty calculation & payments modules 2) משלוח מאובטח בסטנדרט גבוה
▪ יישום טכנולוגיות זיהוי פנים במשלוחי חבילות במסגרת תהליכי e-commerce
▪ קיטלוג מוצרים תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות (דוגמת (AI+AR

התחרות מיועדת לכל העסקים והמיזמים העומדים בתנאי הסף וביתר הקריטריונים על פי תקנון זה, כמפורט להלן.

לעורך התחרות הזכות לבחון את עמידתם של המתחרים בתנאי הסף ו/או בקריטריונים, בין היתר כמפורט להלן. כן זכאי עורך התחרות לדרוש מהמתחרים הצגת כל מסמך ו/או נתון שיידרש לצורך בחינת עמידתם בתנאי הסף ו/או בקריטריונים כאמור. אי שיתוף פעולה מצד מתחרה במסירת הנתונים הנדרשים יכול ויביא להפסקת השתתפותו בפעילות, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של עורך התחרות.

מובהר, כי המעוניינים להשתתף בתחרות ועומדים בתנאי הסף, כמפורט לעיל ימלאו טפסי השתתפות אשר יוצגו באתר התחרות. את הטפסים המלאים יש לשלוח במהלך תקופת הרישום ובאמצעות אתר התחרות בלבד. מובהר כי לא יתאפשר רישום לתחרות בדרך או באמצעי אחר.

מהלך התחרות

התחרות תיערך בהתאם לשלבים המפורטים להלן ,ובכפוף לשיקול דעתו המוחלט של עורך התחרות .
ההרשמה לתחרות – במעמד ההרשמה לתחרות יתבקשו המתחרים למלא ולשלוח טופס הרשמה להשתתפות הכולל שאלון ובו התייחסות לקריטריונים של התחרות .
בנוסף יתבקשו המתחרים לפרט בטופס ההרשמה ביחס למידת עמידתם בקריטריונים המפורטים להלן, על פיהם ייקבעו מיון, סינון ובחירת המתחרים בתחרות.

שלבי התחרות

מובהר בזאת, כי שופטים לא ייקחו חלק בדירוג מועמדים בהם יש להם ניגוד עניינים או עניין אישי, בין אם באופן ישיר או עקיף.
בחירת הזוכים בתחרות תתקיים במועד שייקבע על ידי עורכי התחרות.
לקראת אירוע הבחירה , המועמדים הסופיים יתבקשו להכין מצגת באורך של 3 דקות, שתוצג מול השופטים וכלל הנוכחים בשידור המקוון.
לאחר שמיעת המצגות, השופטים ידרגו את המועמדים הסופיים, לפי שיקול דעתם, לרבות תוך התחשבות בקריטריונים שנקבעו בתקנון זה.
סיקור ופרסום המתחרים ו/או פרטים רלוונטיים נוספים, בכל השלבים, יהיה לפי שיקול דעתם הבלעדי של עורך התחרות .
שמותיהם ופרטים נוספים של מתחרים עשויים להתפרסם באמצעים מקוונים ושאינם מקוונים וזאת על פי שיקולו של עורך התחרות.
בעצם משלוח טפסי ההשתתפות ,נותנים המתחרים את הסכמתם לסיקור כאמור.

הזכייה בתחרות

הפרסים יינתנו לפי מיטב שיקול דעתו של עורך התחרות.

הזוכים בתחרות והמועמדים הסופיים יפורסמו באתר ו/או ברשתות החברתיות, בהתאם לשיקול דעתו של עורך התחרות ובכפוף לתנאים המפורטים מעלה בתקנון זה.

עורך התחרות שומר לעצמו את הזכות לעכב ו/או לבטל זכייתו של זוכה התחרות, לרבות באחד המקרים האלה:
חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה בקשר לזכאותו של הזוכה ו/או חשש אחר לפגיעה בטוהר המידות;
סירובו של הזוכה למסירת פרטים ו/או סירובו לסיקור.
העברת נתונים שאינם נכונים/מדויקים בשלבי קבלת החומר מהחברות
לא מילא הזוכה אחר הוראות התחרות המפורטות בתקנון זה, כולן או מקצתן, לא יהיה עורך התחרות חייב להכריז על זכייתו; וזכייתו תעבור למתחרה הבא בדירוג אחריו.

זכויות יוצרים ופרטיות

המתחרים בתחרות מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר לפרסומים שיבוצעו על ידי עורך התחרות ו/או מי מטעמם לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, ומוותרים על כל טענה ו/או דרישה הנוגעת למידע ולחומרים שיימסרו על ידם.
מובהר, כי מסירת המידע והחומרים כתנאי להשתתפות בתחרות היא על המתחרים בלבד, וכי המתחרים אינם חייבים למסור את המידע והחומרים, אולם ייתכן שלא יוכלו להשתתף בתחרות אם לא יעשו כן.

המתחרים בתחרות מוותרים על כל טענה בדבר זכויות יוצרים בכלל החומרים, ממין וסוג כלשהו, שיוגשו ו/או יימסרו במסגרת השתתפותם בתחרות. ידוע למתחרים כי לעורך התחרות ו/או לנותן החסות הזכות לפרסם, באמצעי המדיה השונים, באופן מקוון ולא מקוון ובאתר, לפי שיקול דעתם הבלעדי, פרטים ולרבות תמונות, סרטונים, טקסטים או חלק מהם – שהועברו ע"י המתחרים, והמתחרים מביעים מראש את הסכמתם לכל שימוש שהנ"ל יעשו בחומרים.

המתחרים מתחייבים ומצהירים, כי הם בעלי הזכויות הנדרשות על פי כל דין ו/או הסכם במידע ובחומרים שיועברו על ידם לעורך התחרות במסגרת השתתפותם בתחרות. ככל שיש במידע ו/או בתמונות ו/או בסרטונים ו/או בטקסטים ו/או בחומרים אחרים זכויות לצדדים שלישיים כלשהם, מתחייבים המתחרים להשיג מראש את הסכמתם הכתובה של בעלי הזכויות לכל שימוש על ידי עורך התחרות במסגרת התחרות כאמור לעיל ומתחייבים לפצות ולשפות את עורך התחרות וכל מי מטעמם ,עפ"י הוראות סעיף 11 לעיל, גם בגין שימוש במידע ו/או חומרים אלו עם דרישה ראשונה ככל שתועלינה טענות כנגד השימוש שעשו עורך התחרות ו/או מי מטעמם בחומרים.

המתחרים מקבלים עליהם בעצם השתתפותם את כל הוראות תקנון זה. לכל גורם שמשתתף ו/או מתחרה בתחרות ו/או מי מטעמו לא תעמוד טענה כלשהי, מכל מין וסוג, אשר לא תעלה בקנה אחד עם הוראות תקנון זה.

תנאים נוספים

ההשתתפות בתחרות איננה מותנית בתשלום כלשהו. לא תהיה למתחרים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עורך התחרות ו/או מי מטעמו, לרבות תכונות התחרות, הוראותיה, מגבלותיה, דרך ניהולה והכללים בדבר הזכייה. עורך התחרות ו/או נותן החסות ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים כי התחרות לא תופרע ותתנהל ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהיה חסינה מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר. ולא יהיה אחראי לכל נזק שעלול להגרם כתוצאה מכך למתחרים ו/או לכל מי שמטעמם.

בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול התחרות ו/או תוצאותיה ו/או בנושא פרשנות התקנון ניתנת לעורך התחרות זכות הכרעה בלעדית והכרעתו תהיה סופית ותחייב את המתחרים ואת כל הגורמים המעורבים בתחרות.

דין, שיפוט והתיישנות

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בתחרות הינה שנה ממועד סיום התחרות.

סופיות תנאי ההשתתפות

האמור בתקנון זה הינו ממצה לחלוטין ובא במקום כל מצג, הצהרה, התחייבות, פרסום וכיו"ב אשר ניתנו, אם ניתנו, על ידי עורך התחרות ו/או האתר ו/או נותן החסות ו/או מי מטעמם ,או על ידי כל גורם אחר.

עורך התחרות רשאי לשנות בכל עת את תנאי ההשתתפות בתחרות ,כולם או חלקם, לפי שיקול דעתם הבלעדי, ובכלל זה את שלבי התחרות, תנאי הסף ,הקריטריונים והפרסים ,והודעה בדבר השינוי תפורסם באתר. השינוי יכנס לתוקפו בתוך 24 שעות ממועד פרסומו כאמור, ויחול על התחרות מיום כניסתו לתוקף ואילך .

צרו קשר

כל הזכויות שמורות לארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל – מלכ"ר משנת 1962| לאתר המלא | תקנון התחרות

הקמה ועיצוב: שיפרון שיווק דיגיטלי

דילוג לתוכן