Search
Close this search box.

אסיפה כללית – אישור דוחות כספיים ועוד, הזמנה פתוחה לחברי הארגון 27/06/2022

בתאריך
27/06/2022

הזמנה לאסיפה כללית שנתית של ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל

יום שני, 27 ליוני 2022 בשעה 17:00

אסיפה מקוונת ב zoom

 על סדר היום-  

17:00-18:00 – אסיפה כללית

  1. אישור דוחות כספיים.
  2. אישור מורשי חתימה חדשים של הארגון, וצוות הנהלה כפי שאושר בישיבות ההנהלה.
  3. שונות ועידכונים.

מטרות הארגון:

  • פיתוח והכשרת כוח אדם מקצועי בתחומי הרכש והלוגיסטיקה בישראל.
  • השפעה וקידום אינטרסים משותפים של חברי הארגון.
  • שיתופי פעולה מקצועיים בין חברי הארגון.

החברות בארגון תאפשר:

  • השתתפות באירועי הארגון- הרצאות מקצועיות, דיונים חוצי ארגון, Know How & Best Practices ברמה הגבוהה ביותר .
  • העשרת ידע ואפשרות לקדם נושאים מקצועיים בתחומי הרכש והלוגיסטיקה בישראל.
  • השתתפות בסיורים מקצועיים בארגונים וחברות.
  • מנטורינג ויעוץ מקצועי מהמומחים בארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה ומחברי הארגון.

 

רקע כללי על ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל:

ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל הנו עמותה ללא כוונות רווח אשר נוסדה בשנת 1962 והוא מסונף לפדרציה בינ"ל (IFPSM ), הכוללת כ 50  ארגוני רכש וניהול שרשרת האספקה בעולם.
מטרותיו: קידום המקצוענות הישראלית ברכש ולוגיסטיקה לקדמת הרמה העולמית וקידום אנשי הרכש והלוגיסטיקה בארגוניהם.

הארגון בישראל פועל בין השאר להסמכה מקצועית – בינלאומית לאנשי רכש ולוגיסטיקה. ההסמכות השונות ניתנות במגוון רחב של ארגונים כגון משרדי ממשלה, מוסדות וחברות.
עד היום הוסמכו למעלה מ 8500 אנשי רכש ולוגיסטיקה.

הארגון מהווה את הפלטפורמה היחידה בארץ אשר נשענת על תכני לימוד בינ"ל (ומתוך כך ההסמכה הינה הסמכה מוכרת ברמה הבינ"ל).

מתוך תקנון הארגון

 אסיפה כללית

8.1 אסיפה כללית רגילה של חברי הארגון תתקיים אחת לשנה.
8.2 הזמנה לאסיפה הכללית תוך פירוט סדר היום, תישלח לכלל חברי הארגון לפחות עשרה ימים לפני מועד האסיפה הכללית.

8.3 ההנהלה תקבע את סדר יומה של האסיפה הכללית, שתכלול בין השאר דו"ח כספי ודו"ח הביקורת. הנושאים לדיון באסיפה יפורסמו זמן סביר לפני מועד כינוס האסיפה, ואלה הנושאים היחידים בהם תדון האסיפה. 

8.4 ההנהלה רשאית לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין בכל עת שתמצא לנכון, או לפי דרישה בכתב שתתקבל מועדת הביקורת, או של עשירית מכלל חברי הארגון.

8.5 אסיפה כללית היא חוקית אם נוכחים בה לפחות 25% מחברי הארגון. אם לא יהיה נוכח מספר חברים זה בשעה שנקבעה, תידחה האסיפה הכללית בחצי שעה ותהא חוקית בכל מספר משתתפים.

8.6 האסיפה הכללית תבחר את הנהלת הארגון. 

8.7 החלטות האסיפה הכללית מתקבלות ברוב דעות רגיל בהצבעה על ידי הרמת יד. לפי דרישת שליש מהנוכחים יש לערוך הצבעה חשאית. במקרה של קולות שקולים- מכריע קולו של יו"ר האסיפה הכללית.

8.8  האסיפה הכללית רשאית להעביר חבר הנהלה מכהונתו .

8.9  חברי ועדת הביקורת רשאים לקבל גמול בעבור השתתפותם בפועל בישיבות וזאת רק לאחר אישור מראש של האסיפה הכללית באשר לעצם התשלום ולשיעורו. בכל מקרה לא יתקיימו יחסי עובד – מעביד בין חברי וועד לעמותה. התשלום ייעשה עפ"י כללי ניהול תקין.

 

תאריך
27/06/2022
בשעה:
17:00

הזמנה לאסיפה כללית שנתית של ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל

יום שני, 27 ליוני 2022 בשעה 17:00

אסיפה מקוונת ב zoom

 על סדר היום-  

17:00-18:00 – אסיפה כללית

עדיין לא חברים? מוזמנים להצטרף ולהשפיע.

290.00 ⁩ למשך ⁦שנה אחת⁩

המלאי אזל

אסיפה כללית - אישור דוחות כספיים ועוד, הזמנה פתוחה לחברי הארגון
דילוג לתוכן