חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תקנון בחירות 2023

חברות וחברי ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל, שלום,

בתאריך 20.04.2023 תתקיימנה בחירות להנהלת הארגון. כמו כן תתקיים אסיפה כללית. אני מבקש לנצל את ההזדמנות ולהזמינך – אתם שהענף והמקצוע קרובים לליבכם, מי שמאמין שיש לו מה לתרום לקידום מקצועות הרכש והלוגיסטיקה בישראל ולקידומם של העוסקים במקצועות האלה ולהקדיש מעט מזמנך ולהצטרף להנהגת הארגון בהתנדבות מלאה.

מועד אחרון להגשת מועמדות לעומדים בתקנון הארגון הינו 31.01.23 עד 23:59.

זו היא הזדמנות מצוינת, לצאת קצת ממסגרת הפעילות הקבועה, להיחשף לפעילות ברמה הארצית ולתרום, תרומה אישית ומקצועית, לענף, למקצוע ולקהילת העוסקים בו.

משמעותה של חברות בהנהלת הארגון היא השתתפות בישיבות הנהלה שמתקיימות מעת לעת ופעילות בוועדות ההנהלה בהתאם ליכולות ולזמינות האישית.

מרחב הפעולה של הארגון הוא אדיר והסיכוי היחיד לכבוש נתחים נוספים מהמרחב הזה יהיו בריענון תמידי של דרכי החשיבה סביב שולחן ההנהלה, תוך שמירה על ערכיו והמסורות החשובות שצבר הארגון במעל 60 שנותיו.

אני קורא לך לעשות מעשה ולהגיש את מועמדותך בצירוף קורות החיים שלך, למשרדי הארגון ובכתב, iplma@iplma.org.il

ועדת הבחירות תבחן את המועמדויות, תיפגש עם מי שתמצא לנכון מבין המועמדים ותגיש את המלצותיה לאסיפה הכללית.

יש לקבל אישור על שליחת מועמדות שהוגשה, בכל בעיה יש לפנות למשרדי הארגון 03-6966944

בברכה,

גיל צפוני – מנכ"ל הארגון


"

.  בחירות להנהלה 


12.1 מדי שלוש שנים יקיים הארגון בחירות בהן יבחרו חברי הנהלה.


12.2 הבחירות ינוהלו על ידי ועדת הבחירות.

12.3 ועדת הבחירות תורכב מהיועץ המשפטי של הארגון או נציג מטעמו שאיננו חבר בארגון, רו"ח של הארגון או נציג מטעמו שאיננו חבר בארגון, חבר ותיק בארגון שאיננו מועמד בבחירות.

12.4 ועדת הבחירות תבחר באחד מחבריה שאיננו חבר בארגון, כיו"ר, במקרה של שוויון בהצבעה בוועדה, תינתן ליו"ר הועדה זכות הכרעה.

12.5 תפקידי ועדת הבחירות: בדיקת התאמת המועמדים לדרישות התקנון אישור רשימת הבוחרים ופיקוח על תהליך הבחירות.

13. הגשת מועמדות להנהלה

13.1 חברי הנהלה המבקשים להמשיך ולכהן בהנהלה יודיעו על כך בכתב לוועדת הבחירות. ועדת הבחירות תבחן את מועמדות המועמד בין היתר, בהתחשב במידת פעילותו בהנהלה היוצאת של כל מבקש ואת תרומתו לעבודה השוטפת של ההנהלה עפ"י קריטריונים של נוכחות בישיבות ובוועדות, ולא פחות מהשתתפות חבר ההנהלה ביותר משליש מישיבות ההנהלה בשנתיים הקודמות למועד הבחירות.


13.2 חבר הארגון המעוניין לכהן כחבר בהנהלת הארגון, והינו חבר בארגון לפחות 6 חודשים , יודיע על כך בכתב לוועדת הבחירות. ועדת הבחירות תזמן את החבר לפגישת הכרות בה יציג המועמד את עצמו וכישוריו לשמש חבר הנהלה. ועדת הבחירות תבהיר למועמד את הדרישות, המטלות והאחריות המתחייבים מחברות בהנהלה. הועדה תרשום פרוטוקול של דיוניה.

13.3  ברשימת המועמדים לא יהיה יותר ממועמד אחד מאותו המעסיק. מובהר בזאת כי מספר גופים השייכים לאותו תאגיד ייחשבו, לצורך זה, כמעסיק אחד.

13.4 ועדת הבחירות תפיץ לכל חברי הארגון את רשימת המועמדים להנהלה, לפחות 30 יום לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. הרשימה תכלול מידע על עיסוקו של המועמד ועל הרקע המקצועי שלו. 


13.5 חבר הארגון רשאי להעביר לוועדת הבחירות, עד 20 יום לפני יום הבחירות, הסתייגות מנומקת, בכתב, מאחד או יותר מהמועמדים.


13.6 הרשימה המוצעת תופץ לחברי הארגון יחד עם הזמנה לאסיפה הכללית שעל סדר יומה בחירת ההנהלה.

13.7 מועמדים לחברות בהנהלה ובמוסדות הארגון, ובכלל זה מועמדים לכהונה נוספת, יצרפו למסמכי הצגת המועמדות התחייבות למניעת ניגוד עניינים ולשמירה על סודיות כמקובל בארגון. אישור הטפסים הוא תנאי הכרחי להצגת המועמדות בפני וועדת הבחירות.

14. הזכאות לבחור ולהיבחר

14.1  כל חבר בעמותה המופיע במרשם החברים, רשאי לבחור ולהיבחר, לפי סעיף 13.2.

14.2 רשימת החברים המעודכנת תפורסם עד לא יאוחר מ-30 יום לפני הבחירות.

15. שיטת הבחירות

15.1 ועדת הבחירות תאשר רשימת מועמדים.

15.2 במידה ויהיו 15 מועמדים או פחות, תגיש אותם ועדת הבחירות לאישור האסיפה הכללית ברשימה אחת. ההצבעה תהיה גלויה על כל הרשימה.

15.3  15 המועמדים שיקבלו את מספר הקולות הגדול ביותר יאיישו את ההנהלה החדשה.

"


אופן ניהול יום הבחירות 20.04.2023
בחירות להנהלת הארגון יתקיימו בתאריך 20.04.2023 בין השעות 17:00-18:00
בקלפי שיוצב במקום שימסר בקרוב

1 .צורת הקלפי – בדומה לכל קלפי, הקלפי תוצב במקום בולט בחדר, מאחורי פרגוד
שיאפשר למצביע לשלשל את טופס ההצבעה בחשאיות. לשם כך, יש לארגן תיבה
מתאימה שניתן לנעול אותה, ווילון שייתלה מהקיר, או בדומה לכך. בימים הקרובים אנו ניבחן נושא קלפי ממוחשבת והצבעה דיגיטלית בהתאם להנחיות מצב חירום ( קורונה)

2 .אופן ההצבעה וזיהוי הבוחרים – כל בוחר שיבקש להצביע, בין בעצמו ובין גם עבור אחרים,
עפ"י יפוי כוח שיציג לועדת הבחירות, יזהה עצמו באמצעות תעודת זהות או דרכון או רישיון נהיגה
עם תמונה עדכנית.

לאחר זיהוי הבוחר, יסמן נציג ועדת הבחירות את שם הבוחר ברשימת הבוחרים, וימסור לו טופס
הצבעה, ובו רשימת המועמדים, חתום בחותמת הארגון, שרק באמצעות טופס זה יוכל להצביע
ולשלשל לתיבה.

בטרם ישלשל הבוחר את הטופס לקלפי, יציג את הטופס החתום (כשהוא סגור) לעיני נציג ועדת
הבחירות.

יש להבהיר, כי רק טפסים חתומים ייספרו כקולות כשרים.

במידה ותהיינה הצבעות עפ"י יפוי כוח – על מיופה הכוח, להשאיר את יפוי הכוח בידי נציג ועדת הבחירות בסיום
הצבעתו, ועל כל אחד מטפסי ההצבעה יציין את שם מייפה הכוח
רו"ח הארגון מר אלי פולק ­ יו"ר ועדת הבחירות
עו"ד איתי שרף­ חבר הוועדה
יעקב (קובי) דריי חבר הוועדה


דילוג לתוכן