Search
Close this search box.

ליאור אגאי

מנכ"ל משיק טכנולוגיה ומכרזים

כיום: מנכ"ל משיק טכנולוגיות.

ליאור הינו בעל תואר ראשון מורחב בכלכלה, בעל תואר ראשון בניהול וחשבונאות, בעל תואר
ראשון במשפטים, בעל תואר שני במשפטים ובעל תואר שני בניהול פיננסי מהאוניברסיטה
העברית.

ליאור כיהן בעבר בעבר כשותף ב BDO – אחראי על תחום המכרזים ועל נושא שיטות מתקדמות ברכש (היבטים אסטרטגיים בהתקשרויות) ; כסמנכ"ל הכספים של האוניברסיטה העברית;
כתת ניצב במשטרת ישראל – היועץ הכלכלי למפכ"ל; כמנהל תחום בכיר שכר ותנאי שירות במשרד האוצר ולאחר מכן כמנהל וממקימי מינהל הרכש הממשלתי במשרד האוצר (מקביל לסגן חשב כללי).

כמו כן, ליאור הינו חבר סגל המרצים בקריה האקדמית אונו ומרצה מן החוץ במכללה למנהל
ובהכשרות דירקטורים בקורסי תורת המשחקים, קבלת החלטות אסטרטגיות, ממשל ציבורי,
ניהול כספים ותקציב וקורסים בכלכלה וחשבונאות.

ניסיון בתחומי הרכש והמכרזים:

הובלת הקמה של מערך רכש אחוד תוך הכפפה של עובדי הרכש במשרדי הממשלה
(ויחידות הסמך).

הובלת יישום שיטות מתקדמות מתחומי הכלכלה, תורת המשחקים וקבלת החלטות ברכש
והתקשרויות.

מעורבות בהטמעת ERP במשרדי הממשלה (אחריות על המודולים הפיננסיים
והלוגיסטיים).

אחראי מטעם משרד האוצר על כתיבת חוק חובת מכרזים ותקנותיו.

הקמת מערכת רכש אלקטרונית ומכרזים אלקטרוניים בשיטות מתקדמות (תורת
המשחקים במכרזים).

עמידה בראש ועדות מכרזים מרכזיות רבות מטעם החשב הכללי, משטרת ישראל
והאוניברסיטה העברית.

עריכת מאות התקשרויות מדי שנה בהיקף שנתי עשרות מיליארדי ש"ח.

הובלת צוותי עבודה רבים של בחינת התייעלות ורה ארגון בתחומי הרכש השונים.

אחריות על מערך האחסון והמלאי של משרדי הממשלה השונים.

הובלה של צוותי עבודה רבים בתחומים מוטי רכש בעלי רגישויות ומאפיינים ייחודיים כגון:
רכש ביטחוני, העסקת עובדי קבלן בתחומי שמירה וניקיון, העסקת עובדים בעלי מוגבלויות
במשרדי הממשלה, עובדי מחשוב, רכש מוצרים ייחודיים עבור מגזרים ספציפיים ועוד.

דילוג לתוכן