יום ראשון 19 ינואר 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

מליאת הכנסת אישרה שלוש הצעות חוק

הצעות החוק נועדו להאריך תקופת היערכות לרפורמות בתחומים שונים. הצעות החוק עוסקות ברפורמת מוניות השירות, רפורמת השימוש באמצעי תשלום מתקדמים והסדרת שירותים ומקצועות בענף הרכב
19.12.19 / 11:05
מליאת הכנסת אישרה שלוש הצעות חוק
19.12.19
מליאת הכנסת אישרה שלוש הצעות חוק

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה שלוש הצעות חוק ממשלתיות שמטרתן היא הארכת תקופת מעבר או דחיית כניסת חוק לתוקף. מדובר בחוקים שטרם הושלמה חקיקת המשנה שלהם או טרם תוקנו התקנות הנדרשות. דחיות אלה נדרשות לאור שיתוק ועדות הכנסת בשנה האחרונה בעקבות מערכת הבחירות השלישית תוך פחות משנה ועל מנת למנוע מצב של ריק סטטוטורי. הצעות החוק עוסקות ברפורמת מוניות השירות, רפורמת השימוש באמצעי תשלום מתקדמים והסדרת שירותים ומקצועות בענף הרכב. כל ההצעות אושרו ללא מתנגדים והן יועברו לוועדת הכספים להכנתן לקריאה שנייה ושלישית

 

הצעת החוק הראשונה שאושרה במליאה היא הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 6), התש"ף-2019. חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016מסדיר את ענף הרכב בישראל על תחומיו השונים ובכלל זה: ייצור רכב; ייבוא רכב; סחר ברכב; ייצור, ייבוא וסחר במוצרי תעבורה; מתן שירותי תחזוקה לרכב ושמאות רכב. מטרת החוק היא הסדרת השירותים בענף הרכב, על ידי הבטחת רמה מקצועית הולמת של נותני השירותים, שמירה על בטיחות הרכב, הגנה על שלום הציבור ובטיחותו, מתן שירות סדיר וזמין למקבלי השירות, קיומם של תנאים הולמים במקומות מתן השירותים וקידומה של התחרות בענף הרכב והגנת הצרכן. בשל הבחירות לכנסת ה־21 ,ובעקבותיהן הבחירות החוזרות לכנסת ה־22 ,לא עלה בידי המשרד להשלים את הליכי חקיקת המשנה הנדרשים מכוחו של החוק. לפיכך, כדי למנוע מצב של ריק סטטוטורי ביחס לאותם תחומי פעילות בתחום הרכב אשר לגביהם לא עלה בידי המשרד לפרסם את חקיקת המשנה לפי החוק, מוצע להאריך את תקופת תוקפם של צווי הפיקוח והנהלים בתקופה של שישה חודשים נוספים.

 

הצעת החוק השנייה שאושרה היא הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 120) (תיקון), התש"ף-2019. תיקון מס' 120 לפקודת התעבורה קבע הסדר חדש לעניין מתן רישיונות להפעלת קווי שירות במוניות בהליך תחרותי. לשם השלמת ההליכים לבחירת בעלי הרישיונות החדשים, נקבעו בחוק הוראות מעבר שלפיהן בעלי הרישיונות שהיו פעילים לפני תחילת ההסדר החדש יוסיפו להפעיל את קווי השירות עד ל-31.12.2019. מאחר שטרם הושלמו ההליכים לבחירת כל בעלי הרישיונות החדשים וכדי לאפשר הפעלה רציפה של מוניות השירות, מוצע להאריך את תקופת המעבר עד ל-31.12.2020.

 

הצעת החוק השלישית שאושרה במליאה היא הצעת חוק שירותי תשלום (תיקון) (דחיית מועד התחילה), התש"ף-2019.  החוק מבקש להסדיר את תחום שירותי התשלום בישראל, והוא נועד לעודד את השימוש באמצעי תשלום מתקדמים ולקדם את התפתחותם, להגביר את הוודאות וההגינות כלפי הצרכנים העושים שימוש באמצעי התשלום וליצור תשתית משפטית המותאמת להתפתחות הטכנולוגית המתהווה . החוק יוצר, למעשה, הסדרה חדשה ורחבה בתחום שירותי התשלום ולפיכך יש לו השפעה משמעותית על תחום שירותי התשלום בכלל ועל הגופים השונים המספקים שירותי תשלום בפרט. חוק שירותי תשלום אמור להיכנס לתוקף ב-9.1.2020. כדי לאפשר לגופים המספקים שירותי תשלום להיערך כראוי לכניסתו של החוק לתוקף ולבצע את ההתאמות הנדרשות ליישומו, מוצע לדחות את מועד תחילתו של החוק ב-9 חודשים.

 

כאמור, כל הצעות החוק יועברו לוועדת הכספים להכנתן לקריאה שנייה ושלישית.