יום שלישי 07 אפריל 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

חנ״י: ירידה של 12% בהכנסות מדמי תשתית בחציון הראשון

השינוי בהכנסות נובע בשל שינוי בתעריפי היבוא, קיטון הכנסות בגין שירותים נמליים בסך של כ-5.7 מיליון שקל, קיטון בדמי שימוש ראויים בסך של כ-2.1 מיליון שקל וגידול בהכנסות ממתן זכויות במקרקעין. סך נכסי החברה נאמדים בשווי של 16.7 מיליארד שקל
02.09.19 / 12:46
פארק נמלי ישראל של חנ״י באשדוד. מיקום טוב
צילום: קרונוס
פארק נמלי ישראל של חנ״י באשדוד. מיקום טוב

חברת נמלי ישראל פרסמה לאחרונה את הדוחות הכספיים שלה עבור החציון השני של 2019. מהדוחות עולה כי הכנסות החברה בחציון הראשון עמדו על 430 מיליון שקל כאשר 147.3 מיליון שקל הגיעו מתשלום דמי תשתית, 138.2 מיליון שקל הגיעו מדמי שימוש, 79.3 מיליון שקל הגיעו מהכנסות משירותים נמליים (נטו) 62.3 מיליון שקל התקבלו בגין תקבולים ממתן זכויות שימוש במקרקעין (ברוטו). מדובר בירידה של 1.1% לעומת ההכנסות של החציון המקביל אשתקד אשר במהלכו החברה דיווחה על הכנסות של 435 מיליון שקל.

 

החברה מדווחת על ירידה של 1% בהכנסות ממכירות ושירותים. לדברי החברה, השינוי בהכנסות נובע מירידה בדמי תשתית בסך של כ-20.7 מיליון שקל בעיקר בשל שינוי בתעריפי היבוא, קיטון הכנסות בגין שירותים נמליים בסך של כ-5.7 מיליון שקל, קיטון בדמי שימוש ראויים בסך של כ-2.1 מיליון שקל וגידול בהכנסות ממתן זכויות במקרקעין בסכום של כ-14.1 מיליון שקל.

 

עוד מדווחת החברה על ירידה של 12% בהכנסה מדמי תשתית נטו שהסתכמו בחציון הראשון של 2019 ב-147 מיליון שקל לעומת 168 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד. לדברי חנ״י הסיבות הינן: ירידה בדמי תשתית ברוטו בסכום של כ-22.7 מיליון שקל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד כתוצאה מהפחתה בשיעור של כ-31% בתעריף דמי התשתית של ייבוא מכולות מלאות (כחלק מהרפורמה בתעריפים משנת 2010), לעומת עלייה בשיעור של כ-25% בתעריף דמי התשתית של ייצוא המכולות המלאות. לטענת החברה, הירידה קוזזה בחלקה בשל קיטון בסך של כ-2.3 מיליון שקל בתשלומי ההשבה, וגידול בתמריץ פרויקט ״לילה טוב״ בסך של כ-300 אלף שקל.

 

נציין כי על פי דו״ח אקטואר חיצוני שהזמינה חנ״י בנוגע להתחייבויות אקטוארית שלה בגין זכויות עובדים  נכון ל-30 ביוני 2019 לחברה התחייבויות בסך של 3.82 מיליארד שקל שחלקה הארי נובע בגין פנסיה תקציבית לגמלאים ופעילים.

 

החברה מדווחת עוד כי סך נכסי החברה נאמדים בשווי של 16.72 מיליארד שקל לעומת 15.93 מיליארד שקל שנאמדו בסוף 2018 – גידול של 5%. לטענת החברה, הגידול נובע בעיקרו מהשקעות החברה בנמלים, בעיקר בבניית נמלי המפרץ והדרום, אשר הסתכמו בתקופת הדו״ח בכ-665 מיליון שקל בניכוי פחת בסך כ-106 מיליון שקל, גידול בסך של כ-147 מיליון שקל בנכסים המיועדים לתשלומים לסיום יחסי עובד מעביד וגידול של מזומנים ושווי מזומנים בסך 56 מיליון שקל כתוצאה מאשראי שקיבלה החברה.