יום שבת 28 מרץ 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

קוד אתי של הארגון

הקוד האתי אושר באסיפה הכללית שהתכנסה בתאריך 9.1.17
16.01.17 / 09:49
קוד אתי של הארגון
16.01.17
קוד אתי של הארגון

ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל – קוד אתי

 

מטרת המסמך להלן היא לקבוע עקרונות פעולה ועקרונות התנהגות,  הנגזרים מהערכים שביסוד קיומו ותפישת עולמו של ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל, והוא מחייב את כל חברי הארגון ועובדיו. הקוד נועד לסייע במימוש ייעודו של הארגון, ובא להשלים על הוראות  הדין ותקנון הארגון.
הקוד האתי יחייב ויחול על עובדי  הארגון, חברי ההנהלה וכל חברי הארגון (להלן: "הכפופים לקוד") ומחויבות זו תובא לידיעת  מקבלי השירות וכן לכל אדם או גוף הקשור  במישרין או בעקיפין   לפעילות הארגון.


א – מטרות הארגון וערכיו
בהתאם לפירוט בתקנון הארגון, כגוף א-פוליטי, ובכדי לממש את המטרות שלשמן הוקם ויבחר את הדרכים והאמצעים שידגישו את הרוח של הארגון ועקרונותיו, למען חבריו ומקבלי השירות ממנו.

ערכי הארגון: שקיפות הוגנות ויושר, עמידה על עקרונות ומטרות הארגון, יוזמות לקידום יעדיו ומטרותיו של הארגון, עמידה מחייבת בדרישות התקינות הלאומיות או הבינלאומיות  הרלוונטיות, ודאגה מירבית לאופי השפעת פעולות הרכש והלוגיסטיקה על החברה והסביבה והפרדה מוחלטת בין פעולות סטטוטורית לפעילויות עסקיות.

ב – תודעת השירות

1. ייעודו של הארגון לפעול כדי לממש את המטרות שלשמן הוקם, מתוך התחשבות במטרותיו, רוחו והדרכים שנבחרו על מנת ליישם מטרות אלה. יודגש כי עובדי וחברי הארגון, חייבים לפעול מתוך אחריות, מסירות ומקצועיות מירבית.

 

2. הארגון יציג באופן קבוע, בצורה בולטת ובמקום מרכזי את מטרותיו ואת הקוד האתי המחייב אותו.

 

ג - סודיות
הארגון והכפופים לקוד ישמור על סודיות המידע שלו, לא ישתמש במידע שלא למטרותיו בלבד, ויתיר את השימוש בו לצורך פעילותו עבורו ובהסכמתו בלבד.

ד – שיתוף מקבלי השירות

1. הארגון ישתף את מקבלי השירות בפעולות הננקטות למענם, מתוך שיקול דעת ובהתאם למטרותיו.

 

2. הארגון ימסור לפונים אליו פרטים על מטרותיו, השירותים שהוא נותן והתנאים לקבלת.
 

ה – טובות הנאה

1. לא יקבל כל כפוף לקוד טובת הנאה כלשהי, בין לעצמו ובין לכל גוף אחר שאינו הארגון שתשפיע או שעשויה להשפיע על פעולתו בארגון או למענו, מלבד זכויותיו שנקבעו בתקנון הארגון.

 

2. כל כפוף לקוד בו יימנע ממצב שלניגוד אינטרסים או ממראית עין של ניגוד אינטרסים בכל פעילות שנעשית מטעם הארגון, הנהלתו, מוסדותיו או פעיליה.

ו - נאמנות
כל עובד ארגון, חבר הנהלה, או חבר בארגון מתחייב לשרת את הארגון ומטרותיו בנאמנות, במסירות, ביושר, בהוגנות, בכבוד ובאחריות.
 

ז - הארגון יתקשר רק עם גורמים המכבדים את זכויות האדם, איכות הסביבה ויש להם אחריות חברתית סביבתית. הארגון יפגין שקיפות לגבי עובדי/חברי וכל מי שבקשר עם הארגון.

ח - עובדי/חברי הארגון וכל מי שבקשר עם הארגון יפעלו למלא בנאמנות וביושר כל חובה המוטלת עליהם ולהפיק את מלוא התועלת לארגון. להשתמש באחריות וביעילות במשאבים שלרשותו, לשמור על רכוש הארגון ולהקפיד על החזקתו התקינה

ט- ועדת האתיקה
ועדת האתיקה תשאף ותפעל להרחיב את המודעות לקיומו של הקוד האתי בקרב עובדיו, החברים בו, חברי הנהלתו ומקבלי השירות ממנו. כל אדם רשאי לפנות לוועדת האתיקה של הארגון בכל עניין הנוגע לקוד האתי או להפרתו ולהתנהלות בניגוד לכללי הארון, לקוד האתי שלו או לתקנונו.