יום חמישי 23 מאי 2019
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

מקדמים את הפריון בתעשייה הישראלית

מפעלי תעשייה באזורי עדיפות לאומית ובירושלים מוזמנים לקבל סיוע להעלאת הפריון במפעלם. הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה מקצה עד 60 מיליון ₪ במסלול סיוע להעלאת פריון בתעשייה.
10.03.19 / 10:18
מקדמים את הפריון בתעשייה הישראלית
10.03.19
מקדמים את הפריון בתעשייה הישראלית

מתוך אתר משרד הכלכלה והתעשייה

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה, בשיתוף עם משרד האוצר מבקשת לסייע להעלאת הפריון בענפי התעשייה השונים באזורי עדיפות לאומית וירושלים. הסיוע נועד להגדיל את הפריון בתעשייה (תוצר מקומי גולמי לשעת עבודה/משרה), לאפשר למשק הישראלי להקטין חסמים ולשפר את התחרות מול יתר מדינות ה-OECD.

הכללים המלאים, ובהם אופן ההשתתפות וגובה הסיוע שיינתן במסגרת המסלול ל-"תכנית להעלאת הפריון בתעשייה" מופיעים בהוראת מנכ"ל מס' 4.44 וב"נוהל תכנית להעלאת הפריון בתעשייה", אשר מפורסמים באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה.

ניתן להגיש בקשות החל מיום 5.3.2019 מהשעה 08:00
המועד האחרון להגשת בקשות: 23.5.2019 עד לשעה 15:00

מפעלי תעשייה באזורי עדיפות לאומית ובירושלים מוזמנים לקבל סיוע להעלאת הפריון במפעלם.

שאלות ותשובות

שאלות בנוגע להוראה ונהליה ניתן לשלוח לדוא"ל בלבד בכתובת: lpii@economy.gov.il החל מיום 5.3.2019 מהשעה 8:00 ולא יאוחר מיום 19.3.2019 עד השעה 15:00.
לצד כל שאלה יש לציין את הסעיף אליו היא מתייחסת בהוראה או בנוהל.

התשובות לשאלות יפורסמו במרוכז באתר משרד הכלכלה והתעשייה החל מיום 1.4.2019 מהשעה 16:00.
התשובות הכתובות שיופצו במענה לשאלות ההבהרה תהוונה חלק בלתי נפרד מההליך התחרותי.

 

בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו להוראת המנכ"ל 4.44 נספחיה ונהליה – יגבר נוסח הוראת המנכ"ל, נהליה ונספחיה. אופן הגשת הבקשה מפורט בהוראת המנכ"ל 4.44 .
המועד הקובע לקליטת הבקשה הינו מועד שידור הבקשה למערכת המחשוב בהתאם לאמור בנוהל ההוראה.
בקשות אשר יוגשו או יתקבלו באיחור ובקשות אשר לא יוגשו באמצעות המערכת המקוונת ייפסלו.

איש קשר במשרד: אתי שחף
בטלפון: 02-6662860
דוא"ל: lpii@economy.gov.il

על כל שינוי בתנאי מסלול הסיוע או המועדים המפורטים בו, תפורסם הודעה באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה. אין במודעה זו משום התחייבות לקבל בקשה כלשהי.