יום שני 06 אפריל 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

יבואנים באור הזרקורים

בסוף חודש נובמבר האחרון, קיבלה הכנסת תיקון לפקודת המכס, לחוק מס קנייה ולחוק מע"מ, הקובע חובה לדווח לרשות המסים על תכנון מס של חברות ופרטים. התיקון מכרסם במגמה המקובלת בפסיקת בתי המשפט בשנים האחרונות, שנטתה לראות בתכנון מס פעולה לגיטימית ואף נדרשת, ועשוי
08.12.15 / 10:39
יבואנים באור הזרקורים
08.12.15
יבואנים באור הזרקורים

הדין הישראלי רואה בחלק משמעותי מתכנוני המס משום פעולה לגיטימית של הפרט, הפועל במסגרת החוקית שהתווה המחוקק. כך, למשל, בפסק דין שניתן בתחום מיסוי המקרקעין לפני למעלה משני עשורים, קבע נשיא בית המשפט העליון, השופט מאיר שמגר, כי "עצם העובדה כי צדדים בחרו במבנה משפטי דל מסים אינה מצביעה על כך שהמבנה 'מלאכותי' או 'בדוי'. זכותם - ואף חובתם - של מומחים בענייני מסים לתכנן עסקאות משפטיות, כך שלא תהיינה עתירות מס". באותו מקרה הובעה עמדה זו בדעת מיעוט, אולם מאז חלו תמורות בתפיסה המשפטית הישראלית, וברבים מפסקי הדין מאוחרים יותר, בערכאות השונות, צוטטה אמירתו זו של שמגר בהסכמה, וקנתה לה שביתה כאישור לכך שזכותם של נישומים להשתמש באמצעים החוקיים העומדים לרשותם כדי לחסוך בתשלומי מס.

התיקון שעבר בכנסת אינו חותר, לכאורה, תחת זכותו של הנישום לתכנון מס, אולם הוא מערים קשיים של ממש על מי שמבקש לממשה: לפי התיקון, אדם או חברה, שמחזור עסקיהם עולה על שלושה מיליון ₪ בשנה, המקבל חוות דעת, המאפשרת חיסכון במע"מ, מס קנייה, מכס או בלו, יחויב לדווח עליה לרשות המסים תוך 60 יום מתום שנת המס, שאם לא כן דינו מאסר או קנס.

לאחר שיג ושיח בוועדת הכספים של הכנסת, ולנוכח לחצים לצמצום היקפה של הגזרה החדשה, נקבע בתיקון כי ההוראות האמורות יחולו רק על חוות דעת העומדת באחת משתי קטגוריות: חוות דעת שהיא 'תכנון מדף' (כלומר, כזו שניתנה כלשונה לשלושה נישומים לפחות, או שנותן חוות הדעת הוא שיזם אותה - נותן חוות הדעת גם יחויב לדווח לנישום אם חוות הדעת היא 'תכנון מדף'), או על חוות דעת הנושאת שכר טרחה בגובה 100,000 ₪ ויותר, כשהשכר תלוי בשיעור החיסכון במס שייווצר למקבל. עוד נקבע בתיקון זה, כי נקיטת עמדה העומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים, ומביאה לחיסכון במס של מעל שני מיליון שקלים בשנה, או חמישה מיליון שקלים במהלך ארבע שנים, תדווח אף היא לרשות המסים, בטופס מיוחד לעניין.

השלכות התיקון על ציבור היבואנים, הן משמעותיות, שכן כיום 95% ממשלוחי הייבוא עוברים בתהליך ד', דהיינו ללא בדיקת מסמכים. הדיווח לרשות המסים על אודות חוות דעת, או עמדה בדבר סיווג או הערכת טובין מיובאים, תציב את היבואן המדווח באור הזרקורים, ועלול להביא לכך שמשלוחיו יעברו בדיקת מסמכים או בדיקה פיזית בתהליך א' באופן יזום, מה שעלול להביא לחקירת מכס, במקרה הרע, או לשינוי סיווג או הערכה לצרכי מכס וגירעון, במקרה הפחות רע. לכך יש להוסיף, כי במישור הפלילי, חוות דעת משפטיות עשויות להוות הגנה טובה בפלילים עבור חברות יבואניות ונושאי משרה בהן, והשינוי החדש מציב אותם כעת בעמדה לא נוחה, בה ההזדקקות לקבלת חוות הדעת עשויה, כשלעצמה, להביא לפתיחת חקירה פלילית נגדם.