יום חמישי 20 פברואר 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 – 2022

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסום טיוטת נוהל להערות הציבור "נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2020-2022"
22.09.19 / 10:20
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 – 2022
22.09.19
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 – 2022

מתוך אתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסום טיוטת נוהל להערות הציבור "נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2020-2022;" באם ישנן הערות יש להעבירן במייל export@moag.gov.il לא יאוחר מ- 25/09/19. 

טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 – 2022​​

רקע לנוהל

משרד החקלאות החליט להקצות תקציב ייחודי של עד 7 מלש"ח לפעילות בשנים 2020 עד 2022, לטובת תמיכה בהתאגדות חקלאים לשם העצמת יכולת הייצוא בגידולים מסוימים, תוך יצירת תנאים שיאפשרו הגדלת האמון בין החקלאי המגדל את התוצרת לבין היצואן המוכר את תוצרתו.
בהמשך לטיוטה שפורסמה ב 01/08/19 ישנה הבהרה לגבי אופי ההתארגנות הזכאית להגשה בהתאם לסעיף 6 בנוהל:

זכאים להגיש בקשות

התארגנות שחבריה, כולם או חלקם, הם מגדלים של גידול חקלאי מסוג אחד. יובהר, כי לצורך הגשת בקשות יוכר כמבקש סוג ההתארגנות הבא:
הסכם התארגנות חדש בין קבוצת מגדלים באמצעות תאגיד – מסמך משפטי שיהווה התחייבות חוזית, המפרט את פרטי ואופן ההתארגנות, ויפרט את פרטי התאגיד (שם התאגיד וח.פ./מספר מזהה שבאמצעותו תוגש הבקשה), (להלן: "ההסכם").​