יום שישי 24 מאי 2019
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

הקלות נטל רגולציה

החלטת ממשלה שאושרה במהלך חודש דצמבר כוללת סדרה של המלצות שמטרתן הקלת נטל הרגולציה, הנסמכת גם מדיניות ועקרונות המקובלים ב-OECD.
13.01.19 / 11:09
הקלות נטל רגולציה
13.01.19
הקלות נטל רגולציה

 

 

 

מתוך אתר משרד הכלכלה והתעשייה

העקרונות העיקריים שלא ניתן לייזום הצעות חוק ממשלתיות, תקנות ונהלים, בעלות עלות שמעל ל 10 מיליון ש"ח , ללא בחינה של עלות מול תועלת, במתודולוגיית RIA.

אבני היסוד לרגולציה החכמה קובעות:

  • רגולציה חכמה תשאף להביא לתועלת מקסימלית למשק ולחברה, המאזנת בין כלל האינטרסים הציבוריים ועל פי ניהול סיכונים, תוך הבאה בחשבון של חלוקת התפקידים והאחריות בין הרגולטור למפוקחים.
  • רגולציה חכמה תתייחס למעגל החיים הרגולטורי - גיבוש הרגולציה, יישום הרגולציה והממשק עם המפוקחים, ניהול הבקרה והמידע, תהליכי הפיקוח והאכיפה ובחינה תקופתית של השגת מטרות הרגולציה והשפעותיה. 
  • רגולציה חכמה תתבסס על נתונים תומכים לטובת - ניתוח מיטבי של הבעיה, הגדרת מטרות ברורות והאפשרות להשגתן, בחינה של השפעות וחישוב עלויות ותועלות לאינטרס הציבורי, ותתבסס על רגולציה ופרקטיקות בינלאומית בהתאמה למשק הישראלי.
  • רגולציה חכמה תהיה עקבית, ודאית, נגישה ובהירה לציבור, תנוהל באמצעים טכנולוגיים ותשאף למתן שירות מיטבי, קיצור תהליכים, הפחתת בירוקרטיה, הטמעת מטרות הרגולציה ועידוד היענות אצל המפוקחים.
  • רגולציה חכמה תפעל להגברת התיאום, שיתוף פעולה והעברת המידע בין הרגולטורים השונים וצמצום של חפיפות וסתירות, תוך דגש על הפחתת עומס בירוקרטי בעבודת הממשלה ובלוח זמנים אפקטיבי. 
  • רגולציה חכמה תפעל להגברת האמון בין הממשלה למפוקחים ולציבור, תוך שיתוף ציבור ושקיפות.
  • מדיניות רגולציה חכמה תעוגן בתהליכים ומוסדות, ותלווה בחיזוק מיומנויות ויכולות הניהול בממשלה לרבות פיתוח ידע וכלים.

מינהל תעשיות, המרכז כלל היבטי התעשייה, מעוניין לקבל מידע על מקרים רגולטוריים, בירוקרטיה, כפילות וסתירות בין רגולטורים, חסמים, מגבלות לא מידתיות, המלצות לפישוט תהליכים, ופרקטיקות מיטביות, בהקמה של מפעלים חדשים והרחבה של קיימים.