יום שבת 28 מרץ 2020
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
Facebook

ועדות הארגון

בדף זה מוסבר מבנה הארגון וצורת פעולתו בדרך של תיאור יעודן ושרטוט תפקידן של ועדותיו הקיימות כיום

ההנהלה וועדות הארגון

ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל (להלן הארגון) הוקם בשנת 1962 כעמותה ללא כוונת רווח, בה חברו מנהלי רכש, הספקה, ניהול חומרים ומנהלי לוגיסטיקה וחזונם: יזום פעילות לקידום מקצועות הרכש והלוגיסטיקה והעוסקים בהם ולהאיר כראוי את מקומם החיוני במערכת הכלכלית.

בדף זה מוסבר מבנה הארגון וצורת פעולתו בדרך של תיאור יעודן ושרטוט תפקידן של ועדותיו הקיימות כיום. יצוין כי ההסברים המפורטים להלן אינם תקנון או נוהל מחייב אלא בגדר הסברת המצוי ובחלקו אף בגדר רצוי שטרם הושג.

 


 

הנהלת הארגון

הנהלת ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל (להלן הארגון) אחראית על ניהולם השוטף של כל ענייני הארגון ולמימוש חזונו כפי שפורט למטרות בתקנון הארגון. הנשיא, חברי ההנהלה וועדת הביקורת נבחרים באסיפה הכללית מבין חברי הארגון. פעילותו של הנשיא, של חברי ההנהלה והחברים בוועדות היא התנדבותית וללא תמורה. הנהלת הארגון פועלת באמצעות הוועדות. בראשות כל ועדה עומד חבר הנהלה, או חבר הארגון הבקי בתחום אותה ועדה, ומשמש יו"ר אשר מרכז את עבודת הועדה. החלטות הועדה הינן בגדר המלצה עד אישורן בהנהלה. יו"ר הועדה מביא ומציג את המלצות הועדה בפני ההנהלה לשם קבלתן כהחלטה. בארגון הוקמו מספר וועדות קבועות המטפלות במירב הנושאים השוטפים. נושאים מיוחדים או מטלות חד פעמיות, מוטלים על ידי ההנהלה על אחת מהועדות בנוסף לתפקידן הקבוע. לחילופין, מוקמות ועדות אד-הוק לנושא או לפרוייקט. ישיבות ועדה יהיו חוקיות אם נכחו בהן יו"ר הועדה ועוד חבר אחד לפחות או נכחו בה לפחות 3 חברים. ישיבות הנהלה יהיו חוקיות אם נכחו בה לפחות יו"ר ההנהלה ועוד 2 חברים או לפחות מחצית מחברי ההנהלה.

הנהלת הארגון מתכנסת לישיבה, בדרך כלל, אחת לחודש וכן בהתאם לצורך. חבר הנהלה שלא ישתתף בשלוש ישיבות רצופות, ללא שניתן הסבר מניח את הדעת, יראה כמי שמתפטר מהחברות בהנהלה. ישיבות ההנהלה והועדות יסוכמו בפרוטוקול שיופץ בין חברי ההנהלה או הועדה בהתאם.

יישום ומימוש החלטות ההנהלה והפעילות השוטפת של הארגון מתבצעים על ידי מזכירות הארגון ובאחריות המזכ"ל.

המזכ"ל הינו עובד בשכר של הארגון המתמנה לתפקיד על ידי ההנהלה וכפוף ליו"ר ההנהלה.

יו"ר הנהלת הארגון, נבחר לתפקידו עי חברי ההנהלה בישיבת הנהלה, במועד סמוך ככל הניתן לאחר הבחירות להנהלה. בדרך כלל בוחרים חברי ההנהלה את יושבי ראש הועדות השונות באותה ישיבה.

 

תפקידי יו"ר ההנהלה:

יו"ר ההנהלה מרכז את עבודת ההנהלה וועדותיה, מנהל את ישיבות ההנהלה, ואחראי על פעולתו התקינה של משרד הארגון, הפעלת המזכל ומזכירות הארגון. חתימת יו"ר ההנהלה יחד עם חבר הנהלה שנקבע לכך, בדרך כלל הגזבר, תחייב את הארגון. במסגרת תפקידו מייצג היו"ר את הארגון כלפי פנים וכלפי חוץ.

בתפקיד ייצוגי עומד בראש הארגון נשיא שנבחר על ידי האסיפה הכללית על פי המלצת ההנהלה.

 ועדת כספים

יעוד:

 • הכנת התקציב השנתי והבאתו לאישור ההנהלה, עדכון התקציב במהלך השנה
 • פיקוח על ביצוע התקציב והפעולות הכספיות.


תפקידי הועדה:

 • לעקוב אחר ביצוע סעיפי התקציב ולדווח באורח שוטף להנהלה על המצב הכספי
 • לאשר תשלומים לפני ההוצאה, גם אם הינם במסגרת התקציב המאושר
 • להמליץ להנהלה על אישור רכישות והוצאות שלא נצפו מראש
 • יו"ר הועדה - הגזבר - יחתום חתימה ראשונה על המחאות, ובהעדרו יחתום יו"ר ההנהלה
 • לתת ההוראות המתאימות להנהלת החשבונות ולקבל דיווח כספי שוטף
 • לוודא שהמאזן השנתי יוכן לא יאוחר מ-3 חדשים לאחר סיום שנת התקציב, ויועבר לועדה ע"י רואה החשבון לעיון ראשוני
 • לבדוק את המאזן השנתי ולהעבירו לבדיקת ועדת הביקורת ולאישור ההנהלה ולחתום עליו יחד עם יו"ר ההנהלה
 • לעקוב אחר הוצאת חשבונות לתשלום וקבלת התמורה בזמן סביר. 

 


 

ועדת חברות ואתיקה

יעוד:

 • הרחבת מסגרת חברי הארגון העוסקים בתחומי הרכש והלוגיסטיקה, מכל מגזרי המשק;
 • העמקת האתיקה המקצועית בין חברי הארגון וכלל העוסקים ברכש ולוגיסטיקה.

 

תפקידי הועדה:

 • להמליץ להנהלה על קריטריונים מנחים לקבלת חברים לארגון
 • ליזום פניות למנהלי מפעלים ומוסדות במשק ולעודדם לצרף לארגון את מנהלי הרכש והלוגיסטיקה המועסקים על ידם.
 • לפעול להצטרפותם של חברים חדשים לארגון, על ידי איתורם של המועמדים המתאימים ופניה אליהם בעפ ובכתב.
 • לדון בקבלת חברים חדשים לארגון ולהביא ההמלצות לאשור ההנהלה.
 • להמליץ בפני ההנהלה על מקרים חריגים של קבלת חברים, שלא בהתאם לקריטריונים שנקבעו.
 • לשמש גורם לברור פניות וטיעונים בין חברים לבין מוסדות הארגון.
 • לדון בפניות חברים וגורמים במשק בנושאי האתיקה המקצועית ולהמליץ בפני ההנהלה על קביעת עמדה.
 • להמליץ בפני ההנהלה על הצעדים שינקטו כלפי חבר הארגון שפעל בניגוד למטרות הארגון או לכללי האתיקה.
 • להמליץ בפני ההנהלה על שחרור חלקי או מלא של חברים מתשלום דמי חבר.
 • לדון ולהמליץ בפני ההנהלה על הוצאת חבר משורות הארגון מסיבת אי-תשלום דמי חבר, סיבות אתיות או כל סיבה אחרת. 

 


 

ועדת הדרכה

יעוד:
יזום, תכנון ותאום פעילות ההדרכה השוטפת של הארגון. תכנון ותאום של ימי-עיון, כנסים מקצועיים ותערוכות שהארגון שותף בהפקתם. בדיקה ואישור של תכניות הדרכה של גורמים המבקשים את ההכרה המקצועית של הארגון בתוכניות ההכשרה הנערכות על ידם ומעקב אחר ביצוען של תכניות כאלה. פעולות ההדרכה הן חלק ממקורות הכנסה של הארגון.

 

תפקידי הועדה:

 • הכנת תכניות לימודים לקורסים, ימי עיון וסדנאות בנושאים מקצועיים שונים וברמות שונות כדרך להעלאת הרמה המקצועית של העוסקים בתחומי הרכש והלוגיסטיקה.
 • עריכת השתלמויות, ימי עיון, וסמינרים ותערוכות בנושאים שוטפים וכדרך להצגת חידושים מקצועיים.
 • תיאום עם גורמי ההשכלה הגבוהה בכל הנוגע ללימוד מקצועות הרכש והלוגיסטיקה.
 • ייעוץ בבניית תכניות הדרכה וסיוע באיתור והדרכת מרצים.
 • הכנה ופרסום חומר הדרכה.
 • קיום צוותי דיון מקצועיים. 

 
ועדת הסמכה

יעוד:
קיום מערכת הסמכה למקצועות הרכש והלוגיסטיקה לרמותיהם השונות

 

תפקידי הועדה:

 • לבנות מערכת קריטריונים לסף הכניסה של מועמדים להסמכה לפי מקצועות ולפי רמות בתחומי הרכש והלוגיסטיקה
 • לקבוע את תחומי הידע הנדרשים לכל מקצוע ולכל רמה באותו מקצוע
 • להכין מבחני הסמכה בהתאם למקצוע לרמותיו. רמות ההסמכה כיום הן שלש:
 • רמה בסיסית - קניין - APP
 • רמת ניהול בכיר - מנהל רכש מיומן - CPM
 • לקיים מבחני הסמכה לבוגרי הקורסים של המכון ללימודי הרכש והלוגיסטיקה ולנבחנים חיצוניים.
 • להכין ולהעניק תעודות הסמכה לעומדים בקריטריונים להסמכה ובהצלחה במבחנים.
 • ליזום ולפתח מערכת קריטריונים ודרישות ידע לקראת הסמכה מקצועית לבעלי תפקידים מקצועיים במערכות הרכש והלוגיסטיקה.

 


 

ועדת מערכת ואינטרנט

יעוד:

 • פרסום חומר מקצועי ומידע על פעילות הארגון ותכניותיו, באמצעות ביטאון רכש ולוגיסטיקה. בביטאון יפורסמו סקירות, מאמרים וכתבות בנושאי רכש ולוגיסטיקה, ידיעות וחדשות בתחומי הטכנולוגיה, חומרים, פריטים, שינוע, חומרה ותוכנה; ובכלל זה התפתחויות וחידושים מהנעשה בארץ ובעולם.
 • הפעלת אתר אינטרנט של הארגון, WWW.IPLMA.ORG.IL (להלן האתר) במקביל לביטאון, תחזוקתו השוטפת ופיתוחו. האתר ישמש חלון אינפורמטיבי למתעניין בארגון, כלי להקניית ידע בתורת הרכש, קישור לארגוני הרכש בעולם ובמה לחברי הארגון להבעת דעות ונסיון בשטח המקצועי.

 


תפקידי הועדה:

 • המלצה להנהלת הארגון על קביעת קווי המדיניות של הביטאון ושל האתר ואופיים של הפרסומים בהם.
 • קביעת הנושא המרכזי והנושאים לכתבות וסקירות בגליונות הביטאון.
 • הנחייה ותאום עם עורך הביטאון לגבי כל גליון.
 • בדיקת מקורות וספרות מקצועית מן הארץ ומהעולם לשם התאמתם לפרסום בביטאון ובאתר.
 • איסוף וריכוז חומר המיועד לפרסום בביטאון ובאתר.
 • יצירת קשרים ופניה לחברי הארגון, אישים, מוסדות, ארגונים וביטאונים, על מנת לקבל חומר לפרסום בביטאון ובאתר.
 • לוודא סיקור מלא בביטאון ובאתר של פעילות הארגון.
 • עדכון שוטף באתר של החומר הקבוע, פרסום הארועים, פעולות ההדרכה של הארגון ומועדי עריכתם, מאמרים מקצועיים וכן עריכה והכנסת מידע שישמש עזר מקצועי לחברי הארגון ולכלל העוסקים ברכש ולוגיסטיקה.
 • ייזום פיתוחו וקידומו של האתר


 


 

ועדת כחול לבן

יעוד:
להגביר את המודעות לרכישת תוצרת הארץ ולעודד את חברי הארגון להעדיף את תוצרת כחול לבן - ובלבד שבמחיר, במפרט הדרישות ובאיכות לא נופל המוצר מתוצרת חו"ל. להכיר לחברי הארגון את מגוון מפעלי הייצור בארץ, מוצריהם ויכולותיהם.

 

תפקידי הועדה:

 • לבנות מערכת יחסים קשרים והכרות בין מוסדות ומפעלים לבין חברי הארגון
 • לפתח ולעודד את מודעות היצרנים לצרכי איש הרכש והצרכן הישראלי
 • לפתח דרכי פרסום ומידע שיווקי הולם
 • להקפיד על טיב, עמידה במועדי אספקה ומתן שרות טוב ויעיל במגמה לעודד ייצור מקומי ויצוא.
 • להמריץ ולטפח הפצת נהלים, תקנים ומפרטים למוצרי כחול לבן והשימוש בהם במוסדות, מפעלים, ועדים וצרכנים
 • ליצור מודעות במשרדי ממשלה ובמוסדות ציבור לרכש גומלין
 • לערוך הכרות יסודית למנהלי רכש ולחברי הארגון עם מגוון מוצרים מתוצרת הארץ, שיטות היצור, בקרת איכותם ודרכי אספקתם. 


 


 

ועדת מדד מנהלי הרכש

יעוד:

 • עריכת סקר תקופתי בין מנהלי הרכש של מפעלי תעשיה ובשלב שני גם סקר של גופים מסחריים ולפרסם את תוצאות הסקרים בצורת מדד (אינדקס) . רשימת שאלות הסקר, שיטת המדידה, המשקלות היחסיים יבוצעו בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים שנקבעו למדד PMI בועידת ECPS באמסטרדם (מרץ 2001), ואומצו ע ה- IFPSM כמדד מנהלי הרכש.
 • פרסום מדד מנהלי הרכש מעלה את יוקרתו של הארגון ומהווה מקור הכנסה.


תפקידי הועדה:

 • להפיץ מדי חודש את שאלוני הסקר בין מנהלי הרכש במפעלים המשתתפים בו ולרכז את התשובות
 • לרכז הנתונים בתוכנת המדד ולהכין את כל הנדרש טכנית לקבלת המדד, ניכוי עונתיות וקו מגמה.
 • להפיק את פלט המחשב ולנתח את תוצאת הסקר.
 • לנסח את תוצאות המדידה והמשמעויות הכלכליות והאחרות הנובעות הימנו.
 • להביא את המדד לידי פרסום במירב כלי התקשורת והפצת המידע.
 • להפיץ את המדד בין ראשי המשק ובין בכירי מקבלי ההחלטות הכלכליות בישראל.
 • להקפיד על רענון מתמיד של משתתפי הסקר ולעודדם להמשיך בדיווח.
 • להביא להרחבת מספר המשתתפים בסקר על מנת שיענה על הדרישות הסטטיסטיות.
 • לשמור על סודיות מוחלטת של נתוני הסקר ומשתתפיו.
 • לעדכן את התוכנה הקיימת ולפתחה.
 • ליזום פיתוח והקמת מדדים נוספים כגון: מדד מנהלי רכש במגזר השרותים. 

 


 

ועדת המכון ללימודי שרשרת ההספקה

יעוד:
להקנות את תורת הרכש, הלוגיסטיקה וכל מקצועות שרשרת ההספקה ללומדים במסגרות המכון לצורך הכשרה מקצועית ולקראת הסמכה. לקיים קורסים במסגרות פתוחות לקהל הרחב וקורסי הכשרה פנים מפעלית לשתי רמות ברכש ובלוגיסטיקה ובכך להביא לקידום הרמה המקצועית של כח האדם במערכות הרכש והלוגיסטיקה בישראל. הקורסים במכון הרכש מהווים מקור הכנסה לארגון והחניכים רשומים בארגון כחברים-מתמחים ובכך מעלים את מספר החברים בארגון.

מנהל מכון הרכש אחראי להפעלתו השוטפת של מכון הרכש, ביצוע הלימודים על פי תוכנית וחומר הלימוד, בדיקת התכוננות המרצים להדרכה ושיבוצם עפ"י כישוריהם, פיקוח ושמירה על רמה גבוהה של הדרכה. ייזום פתיחת קורסים חדשים וניהול מו"מ עם הלקוחות הפוטנציאליים לקורסים אלה. הגדלת מאגר המרצים. עדכון וטיוב שוטף של חומר הלימוד.

 

תפקידי הועדה:

 • לשמש הנהלה של המכון ללימודי הרכש והלוגיסטיקה
 • לעדכן ולשפר בהתמדה את תכניות הלימודים ושיטות ההדרכה בהתאם להתפתחויות החלות בתורת הרכש בעולם.
 • לוודא את רציפות קיומה של ההכרה המקצועית בתכני הלימוד ובתכנית ההדרכה בידי ועדת החינוך של הפדרציה העולמית לרכש והספקה (IFPSM).
 • לוודא המשכיות בהכרת הועדה לגמול השתלמות שליד משרד החינוך בקורסים של מכון.
 • ליזום ולפתח תוכניות לימודים חדשות וקורסים ייעודיים למקצועות הרכש והלוגיסטיקה ולדאוג להכנת חומר לימוד כתוב עבורם.
 • לוודא עדכון ושיפור החומר הלימוד הכתוב לקורסי ההכנה להסמכה בהתאם להתפתחויות במקצועות הרכש והלוגיסטיקה בארץ ובעולם.
 • להביא בפני הנהלת הארגון המלצות להחלטה בכל הנוגע לקידומו ופיתוחו של מכון הרכש.

 


 

ועדת קשרי חוץ

יעוד:

 • לפעול בכל התחומים הנוגעים לקשר עם מוסדות, גופים וארגונים מקצועיים בחו"ל, ובכללם גופים ממלכתיים, ציבוריים או אקדמיים.
 • לקשר בין הארגון לבין הפדרציה הבינלאומית של ארגוני הרכש והספקה IFPSM (להלן הפדרציה) ולטפח את הקשר הרצוף עם הפדרציה שהארגון מסונף לה. לקשר בין הארגון לבין מועצת ארגוני הרכש האירופיים (ECPS), שהוא הגוף האזורי האירופאי של הפדרציה והארגון נמנה עם חבריו. לקשר בין הארגון לבין האיגוד האירופי ללוגיסטיקה (ELA), ליזום ולטפח קשרים עם ארגונים העוסקים בתחומי שרשרת ההספקה.
 • ליצור ולפתח קשר עם נציגים כלכליים ומסחריים של נציגויות רשמיות של מדינות בישראל, במגמה להגיע למקורות מידע מרביים על התפתחויות, פעילויות, הדרכה, פירסומים וכנוסים בנושאי רכש ולוגיסטיקה.


תפקידי הועדה:

 • להפיץ בין חברי הארגון מידע, חומר, הודעות ותכניות בנוגע לכנסים, סמינרים ומושבי מועצה המופצים עי הפדרציה העולמית, הארגון האזורי האירופי. מכון המחקר לרכש וארגוני רכש ולוגיסטיקה בעולם.
 • להמריץ חברים בארגון, אנשי מקצוע מחוצה לו ואנשי אקדמיה להכין עבודות (PAPERS) להגשה לקונגרסים, סמינרים, קבוצות דיון ודומיהם. הועדה תבחר את העבודות ותשגר אותן לועדה המארגנת בשם הארגון.
 • לקיים קשר עם נציגים כלכליים ומסחריים של שגרירויות ונציגויות בישראל, לוודא שהארגון יוזמן לימי עיון, סמינריונים ודיונים בנושאי רכש ולוגיסטיקה, תקינה, יבוא ויצוא, השוק האירופי המשותף, גאא"ט ונושאים נילווים אחרים.
 • להמליץ בפני ההנהלה על הצטרפות הארגון לגופים בינלאומיים.
 • חבר הועדה שהתמנה לכך ע"י ההנהלה משמש נציג בכיר ( SENIOR DELEGATE) של הארגון במועצת הפדרציה העולמית ה- IFPSM, במועצת הארגון האירופי ECPS ובאיגוד האירופי ללוגיסטיקה (ELA). חבר ועדה נוסף משמש נציג חלופי (ALTERNATE DELEGATE) בארגונים אלה. במידת הצורך תמליץ הועדה בפני ההנהלה על מינוי נציגים לועדות בינלאומיות ונציגים אחרים ותוודא שהתפקידים יאוישו.